Disclaimer & privacybeleid

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 24/06/2020.

Dit Privacybeleid preciseert de manier waarop Casteels vastgoed (het “Makelaar”) persoonsgegevens van gebruikers van de website van de Makelaar (beschikbaar op casteelsvastgoed.be – de “Website”) verzamelt en gebruikt, alsmede de doelstelling van dergelijke verzameling en gebruik. De Makelaar is geëngageerd om uw privacy te verzekeren, zal de door u verstrekte informatie beschermen en zal het uitsluitend gebruiken overeenkomstig de volgende bepalingen, en met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd door de Makelaar gewijzigd worden en daarom nodigen wij u uit regelmatig de inhoud ervan te verifiëren.

Contactinformatie:
Hundelgemsesteenweg 230
9820 Merelbeke
Tel. 0487 410 892

Privacy Policy voor Casteels Vastgoed

Categorieën van verwerkte persoonsgegevens en doel van de verwerking

Door de toegang tot of het gebruik van de Website, kan de Makelaar bepaalde van uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw voor- en familienaam, e-mailadres, bedrijf waartoe u behoort (naargelang), fysiek adres, telefoonnummer, taalkeuze, interacties, en details betreffende onroerende goederen die u zoekt (zoals: koop/huur, voor mijzelf/om te investeren, huis/appartement/parking/land/kantoor/commerciële eigendom, budget, aantal slaapkamers, oppervlakte, locatie, faciliteiten en adres van gezochte onroerende goederen, bedrag van een transactie en/of huurprijs inclusief huurlasten). U erkent dat deze persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt met als doel het instellen van de gewenste taal in de Website, de controle van uw toegangsrechten, u te contacteren en het beantwoorden van uw vragen, modeldocumentatie genereren die nuttig is voor transacties. Daarnaast kan de Makelaar uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketing doeleinden per e-mail (afhankelijk van uw voorafgaande toestemming).

Rechtsgrond voor de verwerking

De Makelaar heeft een gerechtvaardigde belang om deze persoonsgegevens te verwerken om uw voorkeuren te matchen en te identificeren welke eigendommen voor u relevant zijn. De Makelaar beroept zich op uw toestemming om u elektronische directe-marketing communicaties te verzenden en om relevante persoonsgegevens aan partners te communiceren naargelang uw voorkeuren.

Overdracht van persoonsgegevens

U erkent dat de Makelaar uw persoonsgegevens kenbaar kan maken aan haar onderaannemers voor de bovengenoemde doeleinden, dit zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte, met name onze website provider. U erkent dat dit kan leiden tot de overdracht van uw persoonsgegevens naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden. Passende contractuele maatregelen zullen worden getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de met toepasselijke privacywetgeving en de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Een kopie van deze passende contractuele maatregelen kan u worden bezorgd op eenvoudig verzoek.
Bovendien, onder voorbehoud van uw toestemming en voorkeuren, erkent u dat de Makelaar persoonsgegevens aan zijn partner(s) mag communiceren. De persoonsgegevens die worden meegedeeld omvatten uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en andere relevante categorieën persoonsgegevens die nuttig zijn voor de relevante partner(s) om gepersonaliseerde aanbiedingen te genereren (bijv. aantal slaapkamers, oppervlakte, locatie voor huisverzekeringsvoorstellen). Dergelijke partners kunnen ook aanvullende persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor hun eigen doeleinden, volgens de bepalingen en voorwaarden van hun eigen afzonderlijke privacybeleid, al naar gelang het geval, waarvoor de Makelaar niet verantwoordelijk is.

Links naar andere websites

De Website kan links creëren naar andere websites, die niet zijn onderworpen aan dit Privacybeleid. De Makelaar raadt u aan om het privacybeleid te onderzoeken dat van toepassing is op deze andere websites. De Makelaar is niet verantwoordelijkheid voor de praktijken van deze websites met betrekking tot persoonsgegevens en privacy en raadt u aan het privacybeleid van elke website te bekijken alvorens persoonsgegevens openbaar te maken.

Bescherming van persoonsgegevens en duurtijd van de opslag

Maatregelen zullen worden getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat en up to date zijn en niet langer dan noodzakelijk worden bewaard. Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor zolang als u een cliënt bent van de Makelaar of zoekt om een eigendom te (ver)kopen of te (ver)huren en zal hierna worden gewist binnen twaalf (12) maanden, tenzij de Makelaar een specifiek gerechtvaardigde belang heeft bij het opslaan van uw persoonsgegevens gedurende een langere periode (bijvoorbeeld om aan een wettelijke verplichting te voldoen). Met betrekking tot direct marketing worden uw persoonsgegevens gewist nadat u uw toestemming intrekt. Er zullen eveneens maatregelen worden getroffen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en accidenteel verlies of vernietiging of schade aan de gegevens.Alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in de reguliere back-ups van de Makelaar of van een van zijn verwerkers, worden niet verwijderd, op voorwaarde dat dergelijke persoonsgegevens onderworpen blijven aan de geldende vertrouwelijkheid, gegevens privacy en beveiliging verplichtingen tot ze worden vernietigd.

Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, zoals verzamelt en verwerkt door de Makelaar, en op verzoek tot wijziging of afschaffing van persoonsgegevens die betrekking tot u hebben indien deze onjuist of onnodig zijn. U heeft ook het recht om de beperking van de verwerking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking alsook de overdraging te vragen van de gegevens (wanneer toepasselijk). Wanneer toepasselijk, heeft u het recht om op elk moment uw toestemming voor een verwerking in te trekken, zonder afbreuk te maken op de rechtmatigheid van op toestemming gebaseerde verwerkingen voorafgaand aan een dergelijke intrekking. Om deze rechten uit te oefenen, stuur een e-mail naar , samen met een kopie van uw identiteitskaart of andere identificatiedocument. Bovendien, kunt u, naargelang het geval, op elk ogenblik, kosteloos en zonder rechtvaardiging bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden, door het volgen van de bovengenoemde procedure. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (zoals in de Lidstaat van de Europese Unie waar uw gewone verblijfplaats zich bevindt, uw werkplaats of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan) als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens u aangaande een schending van de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens uitmaakt.

Disclaimer voor Casteels Vastgoed

Terwijl redelijke inspanningen worden geleverd om de Website te controleren en te updaten, worden alle informatie en materialen geleverd “as is” en “as available”, en wordt het geacht niet bindend te zijn, noch wordt het geacht verplichtingen, vertegenwoordiging of garanties te scheppen in hoofde van de Makelaar. De Makelaar garandeert noch de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen opgenomen of waarnaar wordt verwezen in de Website, noch de betrouwbaarheid van hun bronnen. In geen geval, is de Makelaar aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolg-schade, schade door het verlies van winst, inkomsten, goodwill, gebruik van gegevens, die door u of een derde partij werd geleden, en die voortvloeit uit uw toegang tot of gebruik van de Website.

VASTGOEDADVIES

Tips en advies lezen om vastgoed te kopen of te verkopen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief. Genoeg gelezen? Uitschrijven kan altijd, in één klik.